Kane Gulch Ranger Station, Utah 261, Utah, États-Unis

37.524435, -109.8957977

Kane Gulch Ranger Station - Cedar Mesa